Obchodní podmínky

(dále jen dále jen „poskytovatel“)

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při uzavírání a ze smluv o poskytování služeb uzavřených mezi poskytovatelem a fyzickými osobami a právnickými osobami jako objednatelem (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „objednatel“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání internetové prezentace poskytovatele umístěné na internetové adrese www.levnesperky.eu (dále jen „internetová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní internetové stránky (dále jen „internetové rozhraní obchodu“) a další související právní vztahy.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

1.5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Službou se rozumí služba poskytovatele poskytovaná prostřednictvím internetové stránky spočívající ve zprostředkování zakoupení zboží u třetí osoby (dále jen „prodávající“ a „zboží“)

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace objednatele provedené na internetové stránce či na základě předchozího nákupu u poskytovatele může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní na internetové adrese www.levnesperky.eu. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména objednávat zprostředkování zboží a provádět správu údajů o osobě objednatele (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Při registraci na internetové stránce a při objednávání zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

3.4. Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet (a službu), a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3.5. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.6. Poskytovatel může objednateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ZÍSKÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Ceny zboží uvedené na internetovém rozhraní obchodu jsou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve internetovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede objednatel vyplněním objednávkového formuláře a odesláním zvolených údajů poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko (dále společně jen „objednávka“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: (i) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), (ii) způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a (iii) informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Údaje uvedené objednatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

4.4. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatel zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.5. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávce (dále jen „adresa objednatele“) souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

4.6. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.

4.7. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

4.9. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že objednateli poskytne službu, přičemž objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnutí služby provizi, jež je zahrnuta v ceně zboží.

4.10. Objednatel bere na vědomí, že práva a povinnosti ze smlouvy s prodávajícím vznikají objednateli přímo vůči prodávajícímu, přičemž poskytovatel nepřebírá žádné závazky za jejich plnění prodávajícím, a to s výjimkou závazků výslovně převzatých poskytovatelem na základě smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek). Objednatel bere na vědomí, že právní regulace v zahraničí (kde objednatel provádí nákup zboží) nemusí poskytovat objednateli takovou míru právní ochrany, jakou poskytují obecně závazné právní předpisy v České republice (včetně práv na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a práv z odpovědnosti za vady). Objednatel bere na vědomí, že zboží nemusí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy na zboží v České republice. Objednatel bere dále na vědomí, že jeho práva vůči prodávajícímu nemusí být v zahraničí právně či fakticky vymahatelná.

4.11. Cenu zboží (zahrnující provizi poskytovatele) může objednatel hradit prostřednictvím platebního systému třetí osoby.

4.12. V případě, že prodávající nedoručí objednateli zboží ani do 60 dnů od uzavření smlouvy s prodávajícím, zavazuje se poskytovatel zajistit vrácení kupní ceny takového zboží objednateli (včetně provize poskytovatele).

4.13. Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese tento riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je objednatel povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky poskytovatele.

6. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB, REKLAMACE

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na níže uvedené kontaktní adrese. Pokud si přeje zákazník vrátit zboží, zahájí tento proces tak, že nejprve kontaktuje poskytovatele prostřednictvím emailu na adrese: info@levnesperky.eu. Poté obdrží adresu v České republice kam zboží zašle, spolu s dalšími pokyny k vrácení. Zboží je možno vrátit v zákonné lhůtě 14 dní.

V případě vrácení zboží, prosím zasílejte reklamované a vrácené zboží na adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

6.2. Objednatel bere na vědomí, že práva a povinnosti objednatele vůči prodávajícímu se řídí smlouvou s prodávajícím, přičemž objednatel svá práva z takového právního vztahu uplatňuje přímo vůči prodávajícímu.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Poskytovatel v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.

7.2. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 12.6). Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a objednatelem.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6. Poskytovatel je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNATELE

8.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

8.2. Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, informace o předchozích objednávkách objednatele a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely uzavření smlouvy s prodávajícím, pro účely plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření zprostředkovatelské smlouvy.

8.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.

8.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele.

9.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky objednatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1.    Objednateli může být doručováno na elektronickou adresu objednatele.

11. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

11.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením.

11.2. Objednatel bere na vědomí, že pokud došlo k splnění služeb poskytovatelem dle smlouvy o poskytování služeb (tedy ke zprostředkování smlouvy s prodávajícím), nemůže objednatel v souladu s ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že zatím nedošlo k splnění služeb poskytovatelem (tedy ke zprostředkování smlouvy s prodávajícím), je objednatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

11.3. Ukončením smlouvy o poskytování služeb z jakéhokoliv důvodu nejsou dotčena práva a povinnosti ze smlouvy s prodávajícím.

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smluvní strany sjednaly, že právní vztahy související s užitím internetové stránky a právní vztahy založené smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem.

12.2. Smluvní strany sjednaly, že spory z právních vztahů souvisejících s užitím internetové stránky a spory z právních vztahů založených smlouvou o poskytování služeb budou rozhodovány českými obecnými soudy.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují textovou formu.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb poskytovatelem.

12.5. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.6 Kontaktní informace:

 

 

 

V Praze dne 2.12.2017